13

વર્ષોનો અનુભવ

1,230

manufacturer area

6,100 + +

eyelash styles

11

style designers

100 + +

કર્મચારીઓ

2,135,000 + +

monthly production